واحد توسعه و تحقیقات بیمارستان کوثر قزوین در ساختمان اداری بیمارستان در طبقه دوم با مشخصات زیر واقع شده است.

 

 

فضای فیزیکی

متراژ (متر مربع)

فضای فیزیکی واحد در بدو تاسیس

16

توسعه فضای فیزیکی در اختیار واحد در سال 1396

25

اتاق کار شناسان

25

   


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0