هدف کلی :

توسعه پژوهشهای بالینی  

   شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.  
 

اهداف اختصاصی:

1- تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی

4- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

       

  برنامه های واحد

 • برگزاری کارگاههای علمی مختلف و روش تحقیق جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی
 • آموزش کار با نرم افزارهای آماری از جمله   SPSS 
 • ثبت کارآزمایی‌های بالینی در سایت کارآزمایی‌های بالینی ایران (IRCT)
 • تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
 • Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
 • پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
 • تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خار
 • Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
 • ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS
 • تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
 • ارائه پیشنهادات و راهنمائی های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
 • در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0