دوران

لطفا صبر کنید ...

زهرا محمدی

مشاوره و انجام تحلیل های آماری

  • تحصيلات : کارشناسی

زهرا محمدی

مشاوره و انجام تحلیل های آماری

  • پست الکترونیکی : itkosar@qums.ac.ir

سیمین مولاوردیخانی

پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد - پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی -رابط پورتال واحد

  • تحصيلات : مهندسی بهداشت محیط

سیمین مولاوردیخانی

پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد - پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی -رابط پورتال واحد

  • پست الکترونیکی : itkosar@qums.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0