اداره امور عمومی معاونت درمان متشکل از واحدهای اداری و کارگزینی، آموزش، دبیرخانه، کارپردازی و خدمات نظافت و نقلیه است که وظیفه مدیریت منابع انسانی، مدیریت و بهبود فرایندها، پشتیبانی از فعالیتهای ادارات تخصصی، ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و اختصاصی معاونت درمان را داراست. جمع‏بندی، گزارش‏دهی و هماهنگی عملکرد حوزه‏های مختلف معاونت از وظایف این اداره می‏باشد. همچنین پیگیری مصوبات جلسات هیئت امنای دانشگاه، هیئت رئیسه، شورای دانشگاه، روسای دانشگاهها و ... در این اداره انجام می شود. در حال حاضر دبیری جلسات نظام مشارکت کارکنان معاونت درمان (نظام پیشنهادات) در اداره امور عمومی می باشد.
     


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0