• 2.jpg
    • 6504232351.jpg

    اداره تجهیزات پزشکی از مجموعه تشکیلات حوزه معاونت درمان دانشگاه  می‌باشد که با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش، وظیفه مدیریت امور مرتبط با تجهیزات پزشکی شامل توزیع مناسب نیروی انسانی (مهندسی پزشکی) در مراکز درمانی، مشاوره و کارشناسی خرید، مباحث مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی شامل انبارش صحیح، PM،کنترل کیفی، تعمیرات و اسقاط تجهیزات پزشکی، نظارت بر استانداردها و فرایندهای اجرایی مرتبط و آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی در راستای تامین و افزایش رضایت مراجعین محترم، کادر درمانی و همچنین به موازات این مهم، افزایش شاخص‌های کارایی، اثر بخشی و بهره وری تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی برعهده دارد. هم اکنون این اداره با یک رییس و 2 کارشناس در حال فعالیت می‌باشد.
     


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0