آزمایشگاههای تشخیص طبی ( اعم از دولتی و خصوصی) نقش مهم، موثر و تعیین کننده ای در ارائه خدمات پزشکی دارند. بر پایه اطلاعاتی که این آزمایشگاهها به پزشکان ارائه می نمایند، درخصوص تشخیص بیماری انتخاب روش درمان وهمچنین پیگیری بیمار، تصمیم گیری بعمل می آید.

    از سوی دیگر نتایج تست های آزمایشگاهی انجام شده در آزمایشگاههای تشخیص طبی پایه و شالوده بسیاری از طرح های پژوهشی علوم پزشکی را تشکیل می دهند. اطلاعاتی که این آزمایشگاهها تولید می کنند در روند و نتایج طرح های تحقیقاتی،تاثیر می گذارند . ازاین رو می توان گفت که نحوه فعالیت آزمایشگاهها و صحت و دقت نتایج تست های آزمایشگاهی، در هدایت نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی جایگاه و تاثیر غیرقابل انکاری دارند. لذا توجه ویژه به کیفیت فعالیت های این بخش ازخدمات بهداشتی –درمانی ضروری بنظر می رسد. در این راستا مدیریت امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع سلامت استان همگام با سایر واحدهای حوزه معاونت درمان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاههای سطح استان گام برمی دارد. این مدیریت دارای دو بخش می باشد که یک بخش آن واحد نظارتی و اجرایی بوده و بخش دوم آزمایشگاه مرجع استان است. 


       

    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0