دکتر سیدمهدی میرهاشمی 

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

استاد - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sm.mirhashemi@qums.ac.ir

33337006 - 2600

دریافت رزومه


آدرس: بلوار شهید بهشتی  فرعی مودت  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان ملاقات: جهت درخواست وقت ملاقات، با دفتر معاونت هماهنگ شود.    


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0