معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر آن است که با ایجاد تحول در ساختار پژوهشی دانشگاه و با بهره گیري از حمایت اعضاي هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و کاربست فناوري، پژوهش و توسعه همکاري بین بخشی و فضاي سرشار از خلاقیت و نوآوري جایگاه علمی خود را در بین دانشگاه هاي مطرح همتراز خود درسطح کشور در سال هاي آینده ارتقا دهد. از اینرو اهداف کلانی چون تقویت زیرساخت هاي حوزه پژوهش، آزمایشگاه جامع تحقیقات و تربیت وجذب نیروي انسانی پژوهشی و نظارت مستمر بر حسن اجراي فعالیت هاي پژوهشی مرتبط در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، توانمندسازي پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوري در سطح دانشگاه، حمایت از مراکز تحقیقاتی و ایجاد و توسعه پژوهشکده ها و هدایت، برنامه ریزي، نظارت و ارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه و مشارکت در پژوهش هاي بین المللی را در دستور کار خویش قرار دارد.
 6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0