1 - توسعه تحقیقات علمی دانشگاه

2 - توسعه و تقویت شبکه اطلاع رسانی

3 - توانمندسازی اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه

4 - توسعه سلامت و گسترش تحقیقات مبتنی به سلامت

5 - راه اندازی مراکز تحقیقاتی بر اساس نیازهای ملی و منطقه ای

6 - توسعه مراکز رشد فناوری های زیست پزشکی

7 - مشارکت در راه اندازی شرکت های دانش بنیان6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0