نام و نام خانوادگی عنوان تلفن مستقیم تلفن داخلی راهنما
دکتر سیدمهدی میرهاشمی معاون

028-33337006

028-33368124

2600 طبقه دوم - دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر حسین خادم حقیقیان مدیر

028-33337006

028-33368124

2601 طبقه دوم - دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
نسترن رشوند مسئول دفتر

028-33337006

028-33368124

2600 طبقه دوم - دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
محمد پیرمردوند چگینی مسئول امور عمومی، امور قراردادها 028-3350056 2637 طبقه دوم - امور عمومی
زینب اسدی مسئول دبیرخانه، کارشناس رایانه   2636 طبقه دوم - دبیرخانه
مریم کرمی دبیرخانه وزارت   2635 طبقه دوم - دبیرخانه
مصطفی لطیفی امامی

مسئول روابط عمومی

کارشناس امور کارگاه ها و سمینارها

  2644 طبقه هم کف
زینب حبیبی رییس امور مالی 028-33357035

2640

2641

طبقه دوم - امور مالی
معصومه حسن پور گیلده حسابدار 028-33357035

2640

2641

طبقه دوم - امور مالی
علی خلیلی کارپرداز 028-33368123 2667 طبقه همکف- تدارکات
عفت ملکی فرد کارشناس مسئول امور پژوهشی و سامانه پژوهان 028-33357039 2646 طبقه اول- امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
مرضیه محمدخانلو

کارشناس امور طرح ها

امین اموال

028-33357039 2647 طبقه اول- امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
افشین مهرعلیان کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه 028-33360084  2644 طبقه همکف- اخلاق در پژوهش های پزشکی
فاطمه حاجی آبادی کارشناس سامانه جامع پژوهان، ارزیابی و پایش مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده      طبقه اول- 
دکتر شهرزاد غلامی رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع  028-33357039 2665 طبقه اول- اطلاع رسانی پزشکی
مهسا جفت یار کارشناس علم سنجی 028-33357039 2666 طبقه اول- اطلاع رسانی پزشکی
آیسا ملکی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی   2654 طبقه اول- 
زهرا علی نسائی کارشناس کارگروه ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی پژوهشی/دکتری پژوهش محور   2669 طبقه اول
  دکتر سحر مقبلی نژاد دبیر مجله علمی   2663 طبقه اول- دفتر مجلات علمی
عاطفه خشکچالی کارشناس مجله علمی   2663 طبقه اول- دفتر مجلات علمی
  دکتر ساناز کشاورز شاهباز سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه   2658 طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی
زهرا علی نسائی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی   2658 طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر اردشیر علی زاده مسئول ثبت بیماری ها 028-33357039

2649

2650

2651

طبقه اول- ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
دکتر سولماز فرخ زاد مدیر هماهنگی امور واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 028-33357039

2649

2650

2651

طبقه اول- ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
  ابوالفضل قموشی       طبقه اول- ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
  علیرضا اسدالهی     2643 طبقه دوم- آبدارخانه
  مهری اعلایی     2656 طبقه اول- آبدارخانه

 

سالن اجتماعات 2600 طبقه سوم
نگهبانی  2670 نگهبانی ساختمان

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0