نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه جباری
رشته تحصیلی: دیپلم
شماره تماس :  33336001-3122  
پست الکترونیک دفتر ریاست:Qmsd@qums.ac.ir 
 شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول انتهای راهرو سمت چپ

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0