نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا پور
رشته تحصیلی:مدیریت -کارشناسی
شماره تماس :  33336001-3123    
پست الکترونیک روابط عمومی :  medicine@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول- 
 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0