نام و نام خانوادگی : مریم رحمانی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
شماره تماس :  33336001-3103    
پست الکترونیک روابط عمومی:qmsa@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول- سمت چپ 
 


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0