نام و نام خانوادگی : غلامحسن احمدی
رشته تحصیلی :دیپلم
شماره تماس :  33336001-3118    
پست الکترونیک روابط عمومی:medicine_pr@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول 
 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0