در راستای تفکیک فعالیت های مرتبط با اعضای هیات علمی از سایر واحدها وافزایش میزان انطباق تشکیلات آموزشی دانشکده با ساختار دانشکده پزشکی دانشگاه های تیپ دو، واحد امور هیات علمی در تاریخ 13/5/95 با تعیین دکتر مریم سلیمان نژاد به عنوان مسئول امور هیات علمی دانشکده پزشکی و سر کار خانم زهرا کاکاوند جهت انجام امور کارشناسی مربوط به هیات علمی و انجام بهینه ی امور مربوطه به واحد هیات علمی شروع به ارائه خدمت به مجموعه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی نمود.

   _ در بدو امر  انجام امور مربوطه به جذب هیات علمی با شمای فرایند های منطقی وکار بردی متناسب با اهداف دانشکده تنظیم وتدوین گردیده وبدین طریق پاسخگویی به متقاضیان وروند جذب هیات علمی در قالب فرآیندی مدون قرار گرفت . سایر فرایندهای این واحد به شرح ذیل انجام می پذیرد:

  _ مستندات مربوط به حق التدریس  وفولتایمی اعضاء محترم هیات علمی با توجه به تقویم فصلی وترمی دانشکده ، مورد پذیرش وبررسی قرار می گیرد .

  _  تنظیم مدارک ومستندات مربوط به ترفیع پایه اعضای محترم هیئت علمی به صورت روز آمد وبر اساس تقویم ترفیع ایشان

  _ رسیدگی به پرونده اعضای محترم هیات علمی دانشکده در خصوص ارتقاء رتبه و محاسبه امتیازات اموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ایشان و ارسال به کمیته تخصصی دانشگاه

  _ بررسی  و امتیاز دهی مدارک متقاضیان فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه و برگزاری مصاحبه علمی و ارسال نتایج به دانشگاه

  _ برقراری و هماهنگی انجام مصاحبه علمی با متقاضیان جذب هیئت علمی متعهد خدمت

  _ اطلاع رسانی اعضای محترم هیات علمی در خصوص آیین نامه ها ، کنگره ها ونیز تدوین درسنامه ها وپروتکل ها ، برنامه های آموزشی پیشنهادی وزارتخانه و..

                     


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0