EDO (Education Development Office )

   

   معرفی: طی چند دهه اخیر توسعه آموزش پزشکی از اولویت ها و ضروریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که دست اندرکاران عمده آن شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حوزه وزارت، مراکز و شوراهای توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه ها و بالاخره دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی هستند.

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قزوین واحدی است تحت نظارت ریاست دانشکده پزشکی که به عنوان یکی از واحد های اصلی توسعه آموزش دانشگاه از فروردین 1386 به طور رسمی فعالیت می کند. این دفتر با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه؛ هدایت کننده دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی است که در مجموع وظیفه هدایت علمی و فنی گروه های آموزشی را در دانشکده پزشکی به عهده دارد.

  هدف کلی : ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده

  اهداف اختصاصی :

   - توانمند سازی اعضای هیئت علمی: با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش و پرورش و آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و شیوه های ارزشیابی دانشجویان که هدف نهایی آن ارتقاء مهارتهای آموزشی با تکیه بر روشهای نوین تدریس با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود و با تاکید بر فرآیند یاددهی و یادگیری می باشد. جهت نیل به این هدف با نیازسنجی در زمینه آموزشی اعضاء هیئت علمی و تحلیل وضعیت موجود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد نظیر روش تدریس، آزمون سازی ، OSCE، ... می نماید.

   

  - طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی مناسب اعم از نیاز سنجی و تعیین اهداف آموزشی، تدوین طرح درس و محتوای آموزشی دروس، بازنگری برنامه های درسی موجود.

   

  - ارزیابی طرح درس های اساتید: تهیه و تدوین طرح درس توسط اعضای هیئت علمی یکی از راه کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت آموزش و یکی از عوامل عمده ای است که می تواند آموزش را به مسیری خلاق، هدف دار و با کیفیت هدایت نماید.

   

  - فعال کردن فرآیند ارزشیابی درونی گروه های آموزشی پایه و بالینی

  - ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی در خصوص تدریس دروس تئوری و بالینی

  - نظارت بر سوالات امتحانی با فرمت MCQ توسط اعضای کمیته امتحانات


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0