عکس
  نام و نام خانوادگی
  سمت
  شماره تماس
  شرح وظایف
  اصغر بهرامی سرپرست اداره خوابگاه ها 2703
  -
  02833368997
  عقیل کیانی تکنیسین فنی 2729
  فرزانه عبدالرزاقی مسئول خوابگاه 2740
  مریم کریمیان کارشناس امور دانشجویی 2702
    زینب اسدی مسئول خوابگاه 2741  
  علی طلائی فر مسئول خوابگاه 2799
    هادی عادل پور مسئول خوابگاه 2793
    فریده صالحی مسئول خوابگاه 2795
    فاطمه خیارجی مسئول خوابگاه 2789
    سعید حسینی مسئول خوابگاه 33696100  


   

   

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0