عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
معصومه علیجانی رئیس اداره رفاه 2704
33368550
رقیه قبادیان مسئول اموربایگانی دانشجویان 2704

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0