این واحد جهت تامین بخشی از هزینه ها و رفع برخی مشکلات رفاهی  دانشجویان شاغل به تحصیل در چهار چوب آیین نامه صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان و بودجه های تخصیص داده شده از طرف صندوق مذکور فعالیت مینماید .

  به این منظور در هنگام ثبت نام کلیه دانشـــجویــانی که به هر طــریق در دانشگــاه پــذیرفتـه می شوند(کنکور سراسری، انتقالی و جابجایی ازسایر دانشگاهها ) موظف به تکمیل فرمهای ثبت مشخصات و امور مربوط به اخذ تعهد محضری و ارائه به اداره رفاه در موعد مقرر می باشند تا در اسرع وقت نسبت به معرفی دانشجو جهت اخذ تسهیلات خوابگاهی و تغذیه و نیز معرفی به صندوق رفاه جهت اخذ کمک هزینه تحصیلی( در صورت تمایل دانشجو) اقدام شود .

همچنین در صورت اعلام آمادگی صندوق رفاه در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان متقاضی انواع وامها ثبت نام و پس از انجام امور مربوطه ، لیست متقاضیان جهت پرداخت وام به صندوق رفاه ارائه میگردد.

پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان و نیز اعطای تسهیلات مربوط به دریافت کالاهای پزشکی مورد نیاز دانشجویان در صورت اعلام صندوق رفاه ، از دیگر وظایف این اداره میباشد.

 ا نجام امور کنسولی و رفاهی دانشجویان غیر ایرانی نیز بر عهده این واحد میباشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0