نام و نام خانوادگی :کورش حاتم سروری
سمت : مدیر دانشجویی 
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی :بیوتکنولوژی
پست الکترونیک :k.hatam@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی :2700
شماره مستقیم : 33344504
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علوم پزشکی -معاونت فرهنگی دانشجویی
زمان ملاقات :همه روزه

رزومه


نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا شیخی
سمت : معاون دانشجویی فرهنگی
مدرک تحصیلی :دکتری phd
رشته تحصیلی :آموزش پرستاری
پست الکترونیک : msheikhi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی :2700
شماره مستقیم : 33344504
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علوم پزشکی -معاونت فرهنگی دانشجویی
زمان ملاقات :همه روزه
رزومه


نام و نام خانوادگی :سید مهدی سید صادقی 
سمت : مدیر فرهنگی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :فلسفه و کلام 
پست الکترونیک :
شماره تماس داخلی :2737
شماره مستقیم : -
آدرس : بلوار شهید باهنر-دانشگاه علوم پزشکی -معاونت فرهنگی دانشجویی
زمان ملاقات :همه روزه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0