عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
محمود قاسمی رئیس اداره تغذیه 2731
عبدالله لطفی اپراتور اتوماسیون تغذیه 2733
شادی هم قلم.jpg شادی همقلم کارشناس تغذیه 2731  

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0