عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
محمود قاسمی - 2731
عبدالله لطفی اپراتور اتوماسیون تغذیه 2733
شادی هم قلم.jpg شادی همقلم کارشناس تغذیه 2731  
  سمانه قاسمی کارشناس بهداشت 2731  

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0