فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

 
فرم ارائه نتایج کاربردی پژوهش     راهنمای تکمیل فرم  
فرم پیش نویس طرح پژوهشی  

فرم پیش نویس پایان نامه تحقیقاتی

 
پرسشنامـه طـرح تحقيقاتي دانشجویی  
نمونه برگه اطلاع رسانی و رضایتنامه طرح ها و پایان نامه ها جهت شورای اخلاق  
برگه درخواست هزینه مواد و آزمایشات  
چک لیست داوری طرح های تحقیقاتی  
چک لیست گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  
برگه نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی  
برگه گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی  
تایید گزارش خاتمه طرح های تحقیقاتی  
فرم درخواست دریافت حق تألیف مقالات انگلیسی چاپ شده  
فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی  
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کنگره های خارج از کشور  
فرم ماموریت خارج از کشور  
پرسشنامه طرح تحقیقاتی ابداعات و اختراعات  
شرایط استفاده دانشجویان از تسهیلات مالی  
فرم اطلاعات بخشها و گروهها جهت درج در پورتال دانشکده  
فرم خام  cv فارسی  
فرم خام cv انگلیسی  

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0