تاریخچه تاسیس:
از ان جایی که بعضی از مددجویان مراجعه کننده به این مرکز از اقشار اسیب پذیر و نیازمند می باشندوبه منظور حمایت وکمک به این عزیزان  تفاهم نامه کمک های دوطرفه با شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی جهت پیشبرد اهداف خیرخواهانه تنظیم گردیده است .
همچنین در تاریخ 1399/02/10 موسسه غیر تجاری خیریه بیمارستان کوثر قزوین، به شماره ثبت 1112 به شناسه ملی 14009107725 ثبت شده است.
راه های مشارکت:
شماره حساب بانک رفاه شعبه مرکزی:  296968468
شماره شبا:   260130100000000296968468 IR
شماره کارت: 5894637000102688
به نام موسسه غیرتجاری خیریه بیمارستان کوثر قزوین برای دریافت کمک های مالی خیرین محترم می باشد .

تماس با ما:
82- 33236380
75- 33236374
فریبا محمودی مسئول مددکاری مرکز داخلی 293
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0