qality.jpg


  مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین به منظورارائه خدمات بالینی استاندارد، حفظ و افزایش ایمنی و رضایت بیماران همچنین ارتقای مستمر کیفیت خدمات ارائه شده، اقدام به راه اندازی واحد بهبود کیفیت در سال 1390 نموده است که در حال حاضر با دو کارشناس فعال است. این واحد در طبقه اول واحدهای اداری و در دفتر پرستاری بیمارستان قرار دارد.
   
  شرح وظایف واحد بهبود کیفیت بیمارستان

  • تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان
  • انجام خودارزیابی اعتباربخشی بیمارستان
  • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
  • هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
  • رضایت سنجی بیماران و پرسنل
  • ارزیابی عملکرد پرسنل  
  • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
  • تدوین برنامه های بهبود کیفیت بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
  • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
  • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
  •  تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان و فرایندهای هر یک از بخش­/­ واحدهای بیمارستان و پایش و تدوین شاخص های فرآیندی مختلف جهت ارتقای فرایندها
  • اصلاح و تصویب خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های بخش­/­­­ واحدهای مختلف بیمارستان
  • تهیه گزارش­های تحلیلی از چک لیست های معاونت درمان دانشگاه­
  • تهیه گزارش­های تحلیلی راند سوپروایزری بیمارستان

   
  مسئول واحد: زهرا قاسمی
  مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی
  پست سازمانی: مسئول واحد بهبود کیفیت


   کارشناس واحد: مریم طاهری 
  مدرک تحصیلی: کارشناس  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  پست سازمانی: کارشناس واحد بهبود کیفیت


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0