تلفن مرکز : 76-33236374
دفتر مدیریت:33236378 (028)
دفتر پرستاری: 33247170
 (028)
  فکس : 33242661 - 33236378 (028) 
آدرس پستی: قزوین خیابان شهید طالقانی کوی کوثر(اداره برق)
کدپستی:  13176- 34156
پست الکترونیک: itkosar@qums.ac.ir


 

نام شماره تماس
بیمارستان  33236374-6- 33236380-1 
تلفکس مدیریت و ریاست     33236378
مدیر 33236379
امور مالی  33242450
تدارکات 33242451
دفتر پرستاری 33247170
حراست 33244079
فکس مرکز تلفن 33242661
بخش ICU     33242662
بانک بیمارستان 33242453
حسابداری ترخیص 33247705
نوبت دهی تلفنی درمانگاه ها 33223124 ,33223125

 

 
 
 

 

نام و نام خانوادگی سمت واحد / بخش مدرک تحصیلی داخلی
آقای دکتر ابوطالب سیمیاری  رییس بیمارستان ریاست متخصص داخلی 226
آقای علیرضا سلطان رحمتی  مدیر بیمارستان مدیریت کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی 205
خانم فرانک نظامی عامل مدیر مالی حسابداری  لیسانس حسابداری 238
 آقای سید کریم خرم حسینی  مدیر امور اداری  اداری  فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  267
خانم محترم توفیقی مدیر خدمات پرستاری دفتر پرستاری کارشناس پرستاری 297
  مسئول دفترو روابط عمومی ریاست و مدیریت   226-205
خانم زهرا قاسمی مسئول بهبود کیفیت دفتربهبود کیفیت کارشناس ارشد آموزش پزشکی 296
خانم زهرا طاهرخانی مسئول درمانگاه درمانگاه کارشناس پرستاری 263
خانم فریبا شهبازی  مسئول زایمان زایمان کارشناس مامایی 230
خانم ماندانا شمایلی مسئول NICU NICU کارشناس پرستاری 214
خانم آزیتا کاکاوند مسئول نوزادان نوزادان کارشناس پرستاری 290
خانم فهیمه بالو مسئول اورژانس اورژانس کارشناس مامایی 227
خانم مرضیه کشاورز عباسی مسئول پره ناتال پره ناتال کارشناس مامایی 237
خانم پروانه عزیزمحمدی  مسئول اتاق عمل اتاق عمل کارشناس پرستاری 219
خانم فاطمه پاشازاده مسئول ICU ICU کارشناس ارشد پرستاری 269
خانم پروانه عزیزمحمدی  مسئول CSR CSR کارشناس پرستاری 288
خانم شهربانو خوشنود مسئول بعد از زایمان بعداززایمان کارشناس پرستاری 250
خانم آمنه قریشی مسئول جراحی زنان جراحی کارشناس پرستاری 221
خانم سمیه مجیدی مسئول رادیولوژی رادیولوژی کارشناس رادیولوژی 275
خانم نفیسه دخت معصومی مهندس تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی 217
آقای کامبیز   طغیانی فر مسئول آزمایشگاه آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی 232
آقای حسن  حبیبی  مسئول ترخیص حسابداری ترخیص لیسانس کشاورزی 294
خانم منیر پشامی ها مسئول کارگزینی کارگزینی کارشناس مدیریت دولتی 220
آقای  مصطفی مافی مسئول تدارکات تدارکات لیسانس 218
آقای عباس زال بیگی مسئول اموال اموال دیپلم 284
خانم مژگان هنردار مسئول دبیرخانه دبیرخانه دیپلم 203
خانم زهرا خدابنده مسئول مدارک پزشکی مدارک پزشکی کارشناسآمار و مدارک پزشکی 225
خانم پروانه محمودی  مسئول مددکاری مددکاری کارشناس مددکاری 217
خانم فرحناز محمد خانی ها سوپروایزر آموزشی دفتر آموزش کارشناس ارشد پرستاری 223
خانم زهرا  غنچه مسئول کتابخانه کتابخانه دیپلم 302
آقای بهرام ایراندوست مسئول رایانه واحد رایانه دیپلم 217
 خانم ساره جلالی  کارشناس رایانه  واحد رایانه  کارشناسی ارشد مدیریت IT  217
آقای رضا قدمی  مسئول انبار انبار دیپلم  222
خانم مرضیه جعفری  مسئول پذیرش و آمار  پذیرش  لیسانس  256
خانم  راشین نصیری   مسئول صدور گواهی ولادت گواهی ولادت کارشناس مامایی 293
آقای مرتضی پیرمردوند چگینی مسئول نگهبانی نگهبانی کاردان 266
خانم دکتر مونا صادق زادگان مسئول فنی داروخانه داروخانه دکترای داروسازی 215
خانم آمنه نبی خانی مسئول حراست حراست   236
 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0