tarkhis.jpg


habibi.jpg

حسن حبیبی

سمت :مسئول ترخیص

 

 


* نظارت و کنترل بر فرایند ترخیص پرونده ها در کلیه بخشهای درمانی
* انجام کلیه امورات مربوط به صندوقهای مرکز
* هماهنگی و همکاری با مسئول اسناد پزشکی جهت اجرای فرایند ترخیص از بخش در حداقل زمان ممکن
* به روز رسانی فرآیند ترخیص پرونده بیماران سرپایی و بستری
* گزارش عملکرد ماهیانه واحد مربوط به مدیریت

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0