amoozesh1.jpg


mohammadkhani.jpg

فرحناز محمدخانی ها 

سمت :سوپروایزر آموزشی،پژوهشی واخلاق بالینی 

 


 • تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت) و نیازهای آموزشی
 • اولویت بندی و  تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 • اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 • تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی و خدمات پرستاری 
 • هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 • پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء
 • سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 • تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری و همکاری ومشارکت در انجام
 • طرح های پژوهشی

   ramezani.jpg

  نرگس رمضانی

  سمت : سوپروایزر آموزش سلامت 

   


   

  •  تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی واحد آموزش به بیمار به صورت سالیانه 
  • نیاز سنجی و الویت بندی و برنامه ریزی آموزش به بیمار متناسب با *نیاز آموزشی
  • بیماران در بخشهای بستری و پاراکلینیک 
  • تهیه ابزار کمک آموزشی در زمینه پمفلت ها ، بروشورها و جزوات و کتابچه آموزشی بر اساس استاندارد ها 
  • ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت 
  • پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثر بخشی بودن آموزش های ارائه شده به بیماران و خانواده
  • برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی ، جلسات مشاوره با بیماران یا خانواده آنها در بیماران خاص و مشکلات آموزشی 
  • ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه 
  • مسئول آموزش همگانی در بیماریهای واگیر دار و غیر واگیر  طبق تقویم سلامت 
  • مسئول واحد مراقبت در منزل  بیمارستان 
  • پیگیری و مشاوره  پس از ترخیص بیماران، در موارد خاص و پر خطر


   6.0.20.0
   گروه دورانV6.0.20.0