نام: فاطمه

نام خانوادگي :  قویدل دارستانی

سمت: مسئول دفتر و روابط عمومی

رئوس وظایف

* دریافت نامه ها ،اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه مدیریت

* تنظیم وقت جلسات داخل و خارج از مرکز

*  آماده کردن سوابق مکاتبات یا پرونده های مورد نیاز جلسات

* پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها

* تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رییس و مدیر مرکز و تعیین ساعت ملاقات

* به روز رسانی پورتال بیمارستان و دریافت و ارسال اخبار مربوطه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0