clc-eye.png


درمانگاه چشم پزشکی از نظر(کنترل شبیکیه چشم نوزادان نارس ) ROP در بخش اکوی قلب جینی روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 12 انجام می شود . 
گیرندگان خدمت در این بخش نوزادان نارس زیر 35 هفته با وزن کمتر از 2500 گرم می باشند . 
نوزادان نارس از 28 روزگی تولد تا 50هفتگی تحت Followup( پیگیری های درمانی ) از نظر چشم پزشکی قرار می گیرند که در صور نیاز Retcam ( تصویر برداری از فوندوس چشم )انجام و در صورت نیاز به درمان کامل تر به مرکز درمانی فارابی (چشم تهران) ارجاع داه می شوند . 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0