مطلع كردن و خبر دادن

  ترغيب ، تشويق ، ترويج و تبليغ

  انجام تحقيقات اجتماعي و افكار سنجي و پيوند آن به منابع سازمان و عمومي مردم

  هماهنگي موارد نياز سازمان

  برقراري ارتباط با فرد ، گروه ، عموم و سازمان ها به نحوي كه براي آن موسسه يا سازمان اهميت دارد يا در آينده خواهد داشت .

  وظايف مسئول روابط عمومي در بحران ها :

  شايعه زدايي و برطرف كردن ابهامات با ارائه اخبار و اطلاعات شفاف

  تهيه گزارش خبري ، اطلاعيه ، تائيديه ، تكذيبيه با هماهنگي مسئولين مربوطه در محدوده مقررات و با در نظر گرفتن سياست هاي سازماني در زمان لازم به نحوي كه اين گونه اقدامات از شدت بحران بكاهد و به حفظ آرامش موجود كمك كند .

  دعوت به حفظ آرامش و پرهيز از شتاب زدگي در تصميم گيري ها

  مشورت با كارشناسان مشاوره و روان شناسي در توليد اخبار و اطلاعات

  پرداختن به عناصر اصلي واقعه و پرهيز از حاشيه گرايي

  تعامل مطلوب با رسانه ها و خبرنگاران و تشكيل كميته ويژه خبر رساني بحران

  توجه به بازخورد ارائه اخبار و در نظر گرفتن عكس العمل مخاطبان و ارائه اخبار تكميلي به منظور ايراد و اشكال اطلاع رساني

  پيشگيري از ارائه اخبار و اطلاعات ضد و نقيض خصوصاً آمار و ارقام با هماهنگ ساختن مسئولين در كليه سطوح سازماني

   تهيه اخبار در حجم كم كه حاوي مسائل اساسي مورد نظر مخاطبان باشد .

  پرهيز از اخبار از منابع مبهم نظير اشخاص نامعلوم و يا كساني كه نخواسته اند نامشان فاش شود .

  درصد نيازهاي افكار عمومي وسعي در تهيه اخبار و اطلاعات در راستاي آن .

  توجه به بيان اركان واقعه مانند : نوع حادثه ، علل وقوع حادثه ، ميزان خسارت ، عاملان وقوع بحران و ...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0