دوران

  لطفا صبر کنید ...

  راضیه فتوحی

  کارشناس مسئول واحد اموزش و ارتقا سلامت

  • سوابق :
  • تحصيلات : کارشناس بهداشت عمومی

  راضیه فتوحی

  کارشناس مسئول واحد اموزش و ارتقا سلامت

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  فاطمه رجبی

  کارشناس واحد اموزش و ارتقا سلامت

  • سوابق :
  • تحصيلات : کارشناسی ارشد مامایی

  فاطمه رجبی

  کارشناس واحد اموزش و ارتقا سلامت

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0