معرفی واحد

  از اهم فعالیت های این واحد نظارت بر کنترل مؤثر و مستمر ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و درمان در کلیه مراکز درمانی (دولتی- خصوصی – خیریه )، پیگیری نواقص مشهود تا رفع کامل بر حسب امکانات و شرایط مختلف به صورت حضوری و مکاتبه ای، تأیید محل مطب و مؤسسات درمانی و پاراکلینیک بنا به درخواست پزشکان یا مؤسسین مراکز پاراکلینیک، رسیدگی سریع به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با ارائه خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی، جلوگیری از فعالیت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی در کلیه حرف پزشکی و یا مؤسسات غیر مجاز پزشکی از طریق معرفی به تعزیرات  حکومتی یا محکمه های قضایی. (جلوگیری از مداخله در درمان توسط افراد فاقد صلاحیت )؛ جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه، ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی استان لازم اجراست به واحدهای تحت نظارت اعم از دولتی- خصوصی یا خیریه، صدورتأییدیه های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی؛ صدور نامه موافقت جهت متخصصین مبنی بر فعالیت در دو شهرستان، نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب در کلیه مراکز درمانی، تشکیل جلسات هماهنگی با حضور مدیریت محترم شبکه، مسئولین زیربط و کارشناسان نظارت بر درمان می باشد.

  مراجعین نیز می توانند در صورت نارضایتی از یک مرکز درمانی خصوصی اعم از مطب، دفتر کار و موسسه و یا مرکز درمانی ، موردی را که باعث ایجاد نارضایتی شده است به صورت کتبی با درج شماره تماس و نشانی به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اعلام نمایند تا مراتب از طریق واحد نظارت بر درمان شبکه بررسی و پیگیری شود . بدیهی است در صورتی که نیاز به حضور مراجعین و ارائه توضیحات بیشتر نباشد نتیجه بررسی انجام شده به  آنها اعلام خواهد شد.

  مراحل رسیدگی به شکایت به شرح ذیل می باشد :

  1-      دریافت شکایت به صورت کتبی

  2-    بررسی موضوع توسط کارشناس مربوطه

  3-    دریافت پاسخ از متشاکی

  4-     بررسی پاسخ و در صورت عدم حل مشکل اعلام به مراجع مربوطه (مانند سازمان نظام پزشکی و ... )


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0