سامانه زایمان خارج بیمارستانی مادر و نوزاد ۱۳۹۸

   راهنماي تكميل فرم ثبت زایمان خارج بيمارستانی 1398

   كارآزمايي ليبر پس از سزارين با هدف انجام زايمان طبيعي

   مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران (راهنماي خدمات خارج بیمارستانی)

   دستور العمل پيشگيري از ترومبوآمبولي وريدي (VTE) در بارداري و پس از زايمان

   چک لیست پایش پرونده الکترونیک برنامه سلامت مادران 

   دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان

   راهنمای کشوری بیمارستانی مالحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر

   راهنمای ثبت مراقبت های مادران در سامانه سیب ویژه پزشک

   راهنمای ثبت مراقبت های مادران در سامانه سیب ویژه ماما

   راهنمای ثبت مراقبت های مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز

   راهنمای وزن گیری مادران باردار

   راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در بارداری

   مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران (راهنماي خدمات خارج بیمارستانی)


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0