· نظارت و شرکت در کلیه استعلامهای شبکه(خرید-مناقصه-مزایده و...)

  · تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی شبکه در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای مور نظر شبکه

  · نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده از واحدهای شبکه

  · نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده از واحدهای شبکه

  · نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی ، تعمیراتی و تاسیساتی شبکه

  · ایجاد هماهنگی بین امور ستادی شبکه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

  · شرکت در کمیته ها، کنفرانس ها، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی

  · نظارت بر تنظیم امور قراردادها و پیگیری کلیه پروژه های عمرانی شبکه


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0