رزومه

   

   

  نام و نام خانوادگي : خیراله مهرعلیان                       

  شغل فعلي و سازمان محل كار:

  سرپرست مرکز بهداشت- شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز

  رشته تحصيلي ( به ترتيب از ديپلم به بعد )

  دانشگاه محل تحصيل

  سال فراغت

  کاردانی بهداشت حرفه ای

  دانشکده حفاظت و بهداشت کار تهران

  1376

  کارشناسی بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1386

  کارشناس ارشد ارگونومی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1397

  سوابق شغلي ( ترتيب زماني رعايت شود)

  کاردان بهداشت حرفه ای شرکت یاتاقان بوش ایران از سال1379 تا 1381

  مشاور بهداشت حرفه ای شرکت های یاتان بوش ایران، رامونافر ، رخشانفر  و صنایع فلزی تمدن در سالهای 1381تا 1386.

  کاردان بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی الوند یک و دو  از سال 1381تا شهریورهمان سال

  کاردان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید بلندیان به صورت مامور از شهریور سال1381 تا سال1385

  کاردان بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز- از سال 1385 تا 1387

  کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز از سال 1387 تا سال 1392

  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز از سال1392 تا کنون

  کارشناس مسئول گسترش- شبکه بهداشت  و درمان شهرستان البرز از بهمن ماه سال1397 تا کنون

  سوابق اجراي پروژه ها (اعم از اجرايي يا تحقيقاتي )

  عنوان كامل پروژه

  سال اجرا

  سمت در پروژه:همكار يا مجري يا مشاور

  پروژه مخاطرات بحران زای شیمیایی و آتش سوزی در شرکتهای با بیش از 20 نفر شاغل شهر صنعتی البرز

  1389

  همکار

  بررسی میزان، آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران و شاغلین صنایع کشور در زمینه بهداشت حرفه ای

  1386

  همکار

  اجرای پایلوت طرح هرخانه یک پایگاه سلامت

  1398

  همکار

   

  مقالات و كتب علمي منتشر شده (عنوان-سال و آدرس انتشار)

  ردیف

  عنوان فعالیت

  سال انتشار

  1

  بررسی وضعیت جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع شهرستان البرز در سال های 87 تا 89( مقاله هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار)

  1390

  2

  بررسی عملکرد دانش آموختگان  بهداشت حرفه ای در تعداد164 کارخانه واقع در شهرستان البرز در سال 1388(مفاله هفتمین همایش سراسری بهدشت و ایمنی کار)

  1390

  3

  تدوین شاخص های بهداشت حرفه ای ویژه تشکیلات بهداشتی مستقر در صنایع(مقاله- دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار)

  1396

  4

  بررسی مخاطرات بحران زای شیمیایی-آتش سوزی در صنایع شهرصنعتی البرز(مقاله- دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار)

  1396

  5

  بررسی برنامه واکنش در شرایط اضطراری نشت گاز کلر از واحد منابع آب شهرصنعتی البرز(مقاله- دهمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار)

  1396

   

  جوايز و ساير سوابق

  عضویت در انجمن علمی بهداشت کار ایران

   

  1388 - تاکنون

  رابط ایثارگران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز

   

  1389- تاکنون

  رابط اداره و بازرس مبارزه با ارتشا شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

   

  1391- تاکنون

  عضو و نماینده کمیته بهسازی طرح بازنشستگی پیش از موعد معاونت بهداشتی در سطح شبکه بهداشت و درمان شهرستان

   

  1388 تاکنون

  عضو کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

   

  1390تا کنون

  عضو کمیته نظام پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

   

  1390تا کنون

  تقدیر نامه طرح واکسیناسیون همگانی سرخک و سرخچه

  مدیر اجرایی طرح

  1382

  تقدیر از رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان درخصوص انجام امورمحوله

  رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان

  1383

  تقدیر از رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان درخصوص انجام امورمحوله

  رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان

  1384

  تقدیرنامه جهت ارائه خدمات مطلوب به شاغلین تحت پوشش

  معاونت بهداشتی

  1387

  تقدیر نامه درخصوص تهیه گزاش کامل برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای

  معاونت بهداشتی

  1391

  تقدیر نامه اجرایی سازی و احصای شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت

  معاونت بهداشتی

  1392

  تقدیر نامه درخصوص بازدید مشاغل سخت و زیان آور

  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

  1393

  تقدیرنامه درخصوص رضایت از عملکرد

  معاونت بهداشتی

  1394

  دریافت تشویقی سطح یک

  مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز

  1395

  تقدیرنامه  جهت پیگیری و ثبت اطلاعات بهداشت حرفه ای در سامانه

  معاونت بهداشتی

  1396

   

  سوابق تدریس

  عنوان

  سال تدریس

  آموزش بهداشت حرفه ای د رآموزشگاه بهورزی  به مدت 120 ساعت

  1383

  آموزش بهداشت حرفه ای در آموزشگاه بهورزی  به مدت 120 ساعت

  1384

  مدرس مباحث مختلف بهداشت حرفه ای در طرح تربیت بهگر

  از سال 1384 تا کنون

  تدریس در کارگاههای آموزشی بهداشتیاران کار ، کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

  از سال 1387 تا کنون

  مدرس دانشگاه علمی کاربردی

  از سال1400

   

  شماره تلفن مستقيم :                          پست الكترونيك : alborz_hse@qums.ac.ir

         

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0