1-توسعه و بهبود استاندارد منابع واحدهای بهداشتی درمانی
  2-مکان یابی واحدهای بهداشتی و درمانی
  3-بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
  4-برگزاری جلسات مربوط به واحد گسترش به منظور حل مشکلات
  5-ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی
  6-اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی و درمانی
  7-نظارت و هماهنگی در احداث بناها
  8-برطرف نمودن مشکلات ساختمانی مراکز و تامین فضای فیزیکی مناسب
  9-نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و خانه های بهداشت  و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
  10-تامین اعتبار واحدهای بهداشتی و درمانی
  11-برآورد نیازتجهیزات و نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی و درمانی
  12-تأمین و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشتی و درمانی
  13-برآورد وتامین نیروی انسانی واحدهای بهداشتی- درمانی
  14-برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
  15-ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها
  16-احتمام بر واگذاری فعالیت های اجرایی به بخش خصوصی
  17-نظارت و شرکت در پذیرش بهورزان
  18-انجام و پیگیری فعالیتهای مربوط به گزینش بهورز و سایر امور مرتبط
  19-نظارت برامور بهورزی
  20-آموزش و بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان و مربی رابطان
  21-آموزش نیروهای جدیدالورود
  22-برنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده
  23-برنامه ریزی به منظور عدم کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه بیمه روستایی
  24-برگزاری جلسات هماهنگی پزشک خانواده به صورت ماهیانه
  25-انجام پایش برنامه پزشک خانواده به صورت فصلی
  26-انجام نیاز سنجی آموزشی از اعضا ء تیم سلامت
  27-بررسی و نظارت بر چگونگی استقرار تیم ها در روستاها (وضعیت بیتوته پزشکان )
  28-نظارت بر تشکیل جلسات هیات امنا پزشک خانواده درمراکزبهداشتی درمانی
  29-بررسی شاخصهای مختلف و برنامه ریزی در جهت بهبود شاخصها
  30-بررسی مشکلات اجرایی برنامه ها
  31-تشکیل کمیته پایش پزشک خانواده
  32-تنظیم و پیگیری قراردادهای مربوط به برنامه پزشک خانواده
  33-هماهنگی با سازمان  های بیمه طرف قرارداد
  34-بررسی نحوه پیگیری و جذب اعتبارات از اداره کل بیمه درمانی
  35-بررسی و نظارت بر چگونگی هزینه اعتبارات
  36-ایجاد هماهنگی درون بخشی
  37-تامین  اعتبارو توزیع داروهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش با هماهنگی امور دارویی شهرستان
  38-تهیه و توزیع اقلام مصرفی مورد نیاز خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
  39-همکاری در زمینه آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
  40-همکاری در طرح های تحقیقاتی بعنوان ناظر یا مجری
  41-برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در روستاها وشهرهای زیر 20000 نفر
  42-برنامه پزشک خانواده شهری
  43-اطلاعات پایه پرونده الکترونیک سلامت هم برای جمعیت روستایی وهم جمعیت ساکن در شهر
  44-از مراکز مجری برنامه بیمه روستایی
  45-از عملکرد اعضائ تیم سلامت
  46-جلسات آموزشی برای ماماهای تیم سلامت
  47-جلسات آموزشی برای پزشکان تیم سلامت
  48-کارگاه برنامه ریزی بهداشتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت
  49-کارگاه زیج حیاتی برای پزشکان مسئول تیم سلامت
  50-کلاس های آموزشی بدو خدمت


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0