اهداف برنامه سلامت جوانان:

   

  تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ومعنوی جوانان

  افزایش پوشش مراقبتهای جوانان29-18 سال به میزان 100% تا پایان سال 99

  ارتقاء آگاهی جوانان 29-18 سال در راستای ابعاد ازدواج سالم

  ارتقاء آگاهی جوانان با هدف کاهش مرگ گروه سنی 29-18 سال

  ارتقاء آگاهی جوانان 29-18 سال درخصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر درجوانان

  اهداف برنامه سلامت نوجوانان و مدارس:

   

  تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ومعنوی نوجوانان

  افزایش پوشش مراقبتهای نوجوانان18-6 سال به میزان 100% تا پایان سال 99

  افزایش پوشش مراقبتهای نوجوانان غیر دانش آموز 18-6 سال به میزان 10% تا پایان سال 99

  افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه بلوغ و سلامت باروری نوجوانان گروه هدف(دختران پایه هفتم و پسران پایه دهم) به میزان 70%

  ارتقاء فعالیت فیزیکی در نوجوانان و دانش آموزان به میزان حداقل 5%  تا پایان برنامه ششم

  کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان 5% نسبت به سال پایه

  افزایش مدارس مروج سلامت 5 ستاره

  افزایش مدارس مروج ستاره دار

  استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0