دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی

   برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار

   اهداف پنج ساله برنامه استراتژیک واحد بهداشت حرفه ای (از سال 1395 تا سال 1399)

   حدود مجاز مواجهه شغلی

   راهنمای ارزيابی عوامل ارگونومیک محیط کار

   راهنمای ارزیابی بیوآیروسلها در محیط کار

   راهنمای اندازه گیری و ارزیابی تنشهای دمایی در محیط کار

   راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

   راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار

   راهنمای اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار

   تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي برای برنامههای کاری غیر متعارف

   محاسبات حدود مجاز برای مخلوط تركيبات شيميايي

   

  آئين نامه بهداشتي حمل دستي بار

  آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشتی

  آیين نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شيميایی کشور

  آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

  برنامه مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده 

  دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند 

  برنامه خود اظهاري كارفرمایان در زمینه بهداشت كار

  دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی

  دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

  دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی

  دستورالعمل بازرس بهداشت کار

  دستورالعمل شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي

  راهنمای پیشگیری و کنترل(19-COVID )کرونا ویروس: مراقبین و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

  راهنمای گام دوم مبارزه با کووید19(کرونا ویروس) بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتا

  حدود مجاز مواجهه شغلی

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0