دوران

  لطفا صبر کنید ...

  مرتضی جانی

  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

  • تحصيلات : کارشناسی بهداشت محیط

  مرتضی جانی

  کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

  • تلفن : 02832244408
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  افسانه خادم زادگان

  کارشناس واحد بهداشت محیط

  • تحصيلات : کارشناسی بهداشت محیط

  افسانه خادم زادگان

  کارشناس واحد بهداشت محیط

  • تلفن : 02832244408
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  مرضیه قیامی

  کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی

  • تحصيلات : کارشناسی بهداشت محیط

  مرضیه قیامی

  کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی

  • تلفن : 02832244408
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  لیلا اسدی

  کارشناس برنامه اماکن و مراکز

  • تحصيلات : کارشناسی بهداشت محیط

  لیلا اسدی

  کارشناس برنامه اماکن و مراکز

  • تلفن : 02832244408
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0