ارگونومی در لغت به معنای قانون کار (در حقیقت Ergo به معنی کار و Nomos به معنی قوانین و اصول می‌باشند) و در عمل به مفهوم تطابق و سازگاری محیط کار ، ابزار کار و شرایط کار با تواناییهای جسمی و روانی انسانهاست .
  علم  ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی
   (Human Factors Engineering)دانشی است کاربردی مرکب از علوم پایه مختلف از جمله فیزیولوژی روانشناسی ، فیزیک ، مکانیک ، طراحی ، آمار ، ریاضی ، جامعه‌شناختی ، مدیریت و بسیاری موارد دیگر ؛ این علوم در کنار هم اصول ارگونومی را شکل داده و به طراحی بهتر سازمان در جهت بهره‌ور بودن کمک نموده و میزان رفاه و سازگاری انسانها را با محیط کار را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهند .

  درواقع ارگونومی اصول علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است که شامل تئوریها ، اصول و داده ها ، و روشها برای طراحی مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و عملکرد کامل سیستم می باشد. موضوع اصلی این علم به بررسی روابط انسان با محیط کارش با هدف بهینه سازی شرایط زندگی و کاری او بر می گردد. یعنی ویژگی ها و توانایی های ارگانیزم انسانی به منظور تطبیق کار با انسان و بر عکس مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

  ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومکانیک و آنتروپومتری، استرسهای کاری و محیطی (فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی ) ، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومکانیک) ، احتیاط (روانشناسی صنعتی) ، خستگی (فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی) ، طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها )آنتروپومتری و مهندسی ) سر و کار دارد.

  · چک لیست ارزیابی وضعیت بدن در حین کار

  · چک لیست ارزیابی حد مجاز بلندکردن دستی بار

  · آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار

  ·  شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

  · راهنما جامع حمل دستی بار

  · راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

  · راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

  · راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری

  · بسته آموزشی ارگونومی کاربردی برای کاردانان و کارشناسان

  · پاورپوینت آموزشی ارگونومی در طراحی ابزار کار

  · پمفلت آشنایی با بیماریهای اسکلتی-عضلانی

  · راهنمای اجرای ارگونومی در کشور

  · راهنمای طراحی میز و نیمکت مدارس مطابق با ابعاد بدن دانش آموزان ایرانی

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0