به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کاگاههای مشمول و همچنین پیشگیر ی از حوادث و بیماری های ناشی  از کار ، حفظ و ارتقای سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار ، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای دارای 25 نفر کارگر و بیشتر کشور الزامی است.

  لذا کارفرمای این کارگاه ها مکلف است حداقل هر ماه یک بار، کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در  کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد.

  1-    کارفرما یا نماینده تام الختیار او

  2-     نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه

  3-     مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی ار سر استادان کارگاه

  4-     مسئول حفاظت فنی

         5-     مسئول بهداشت حرفه ای

   


  نتایج ارزیابی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 92


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0