• اجرای برنامه طرح تحول سلامت دهان ودندان برای گروه هدف تحت پوشش شهرستان البرز (برنامه ریزی جهت فلورایدتراپی،تهیه وتوزیع فرم های رضایت نامه،برگزاری جلسات هماهنگی با مراقبین سلامت و با آموزش وپرورش و واحدهای درون بخشی مرتبط،بررسی درخواست وتوزیع وسایل مورد نیاز فلورایدتراپی وپیگیری جهت ثبت نتایج فلورایدتراپی در سامانه سطح یک دهان ودندان ومکاتبه با مراکز واداره آموزش وپرورش وبرگزاری جلسات آموزشی درمدارس ،اجرای برنامه فیشورسیلانت جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان زیر 14 سال)
  • نظارت بر نحوه اجرای برنامه سلامت دهان ودندان در مراکز خدمات جامع سلامت ،پایگاه سلامت و خانه بهداشت
  • (نظارت بر نحوه انجام فلورایدتراپی وآموزش و وسایل موردنیاز)
  •  هماهنگی با آموزش وپرورش جهت اجرای معاینات دهان ودندان و فلوراید تراپی دانش آموزان 14-6 سال
  • برنامه ریزی جهت انجام فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی ودوره اول متوسطه
  • بررسی، تنظیم و پیگیری درخواست مواد مصرفی وتجهیزات دندانپزشکی
  •  برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای مراقبین سلامت و بهورزان ونشست های گروهی وجلسات درون بخشی وبرون بخشی
  • برگزاری کمیته ستاد شهرستانی طرح تحول سلامت دهان ودندان
  • بررسی ورود اطلاعات سامانه سطح یک دهان ودندان مراقبین سلامت
  • بررسی ورود اطلاعات سامانه سطح دو دهان ودندان دندانپزشکان
  • فعالسازی مراکز غیر فعال در زمینه خدمات دندانپزشکی
  • برگزاری جلسات هماهنگی با دندانپزشکان وشرکت درجلسات استانی
  • نظارت بر درخواست تجهیزات دندانپزشکی و فلورایدتراپی وپیگیری جهت توزیع به موقع وسایل وتجهیزات درخواستی
  • پیگیری درخواست های تعمیر وخرابی تجهیزات دندانپزشکی
  • ارسال مطالب آموزشی ووسایل کمک آموزشی به مراکز جهت استفاده در جلسات آموزشی
  • بروز رسانی تجهیزات دندانپزشکی و خارج کردن موارد تاریخ گذشته از واحدهای دندانپزشکی
  • جمع آوری بررسی وتجمیع وارسال آمار ماهانه وسه ماهه مراقبین سلامت ودندانپزشکان
  • ارسال گزارش عملکرد ماهانه دندانپزشکان به واحد گسترش و استان جهت پرداخت کارانه وپیگیری جهتپرداخت به موقع
  • ارسال گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده به استان وبه سایت شبکه
  • تهیه وتنظیم برنامه عملیاتی سالانه وگزارش عملکردفصلی واستخراج شاخص وتکمیل پنل لامت دهان ودندان
  • پایش برنامه سلامت دهان ودندان مراکزخدمات جامع سلامت،پایگاه سلامت وخانه بهداشت وارسال پسخوراند پایش طبق دستوالعمل پایش استانی
  • جمع بندی وتکمیل جدول حق الزحمه انجام فلورایدتراپی وارسال به حسابداری طبق روال اداری جهت پرداخت حق الزحمه به مراقبین سلامت وبهورزان
  • برگزاری جلسات کنترل عفونت باهمکاری واحد درمان برای دستیاران دندانپزشک
  • نظارت بر روند انجام کار در واحد دندانپزشکی(ارجاعات وآمار ارائه خدمات دندانپزشکی وروند اجرای برنامه در سطح دو)
  • اجرای برنامه caries free (فاقد پوسیدگی دندان)در مدارس ابتدایی

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0