دسته بندي اخبار 
روزه داری صحیح به پاكسازی بدن كمك می كند
کد خبر : ۱۳۴۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ 
توصیه های پیشگیرانه و درمان های كمك كننده طب ایرانی در كووید- 19
کد خبر : ۱۳۷۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
تغذیه و روزه داری در شرایط كرونا و واكسیناسیون
کد خبر : ۱۳۴۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در مراكز اقامتی و گردشگری
کد خبر : ۱۳۷۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در مراكز تفریحی
کد خبر : ۱۳۷۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در پاساژها و مراكز خرید
کد خبر : ۱۳۷۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در نمایشگاهها
کد خبر : ۱۳۷۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در مراكز اداری
کد خبر : ۱۳۷۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و كار در حمل و نقل برونشهری
کد خبر : ۱۳۷۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0