رسالت مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

يكي ازشاخص هاي پيشرفت در هر كشوري زيرساخت هاي آن كشور است كه بستگي به فضاهاي فيزيكي استاندارد و مقاوم دارد. لذا نشانه رشد صنعتي بالا به دست نمي آيد مگر در سايه تلاش در جهت ارتقاي دانش علمي و توجه دقيق به آيين نامه هايي كه در اين زمينه تدوين شده است و دفتر فني دانشگاه افتخار دارد تا با به كار گيري علم روز مهندسي در جهت پيش برد اهداف سازمان گام دارد.

دورنما:

ما مصمم هستيم طي 5 سال آينده باتوجه به نيازهاي روز جامعه، برترين نظام ارائه خدمات فني و مهندسي را در سطح استانداشته باشيم تا با ايجاد محيطي صميمي ، توسط مديران، مهندسين و ساير كاركنان ،بالاترين سطح خدمات بهداشتي درماني را در كشورارائه دهيم.

اهداف كلي:

 • توسعه، گسترش و بازسازي فضاهاي آموزشي، بهداشتي، درماني و ستادي
 • توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيتها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
 • ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نگهداشت منابع فيزيكي براساس استاندارد هاي ملي و بين المللي
 • بهسازي فضاهاي فيزيكي جهت استفاده دانشجويان و كاركنان و اعضاي هيأت علمي
 • بهبود و اصلاح زيرساخت هاي ساختماني و تأسيساتي منابع فيزيكي دانشگاه
 • توسعه فن آوري و امكانات نوين در توسعه و نگهداشت منابع فيزيكي دانشگاه

شرح وظايف مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني:

 • نظارت عاليه بر كليه امور ساختماني و تأسيساتي مراكزتحت پوشش دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد توسعه، بهسازي و نگهداشت منابع فيزيكي دانشگاه با تيم تخصصي كارشناسي
 • نظارت بر اجراي كليه ساخت و سازها و نگهداري منابع فيزيكي ازطريق دفتر فني دانشگاه
 • تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي در نظارت و نگهداشت منابع فيزيكي
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
 • برنامه ريزي امور زيربنايي و نگهداشت بيمارستان ها با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي نگهداري منابع فيزيكي در دانشكدهها و مراكز آموزشي
 • ارزيابي عملكرد واحدهاي تاسيساتي و شركت هاي پيمانكار نگهداشت تاسيسات مراكز تحت پوشش دانشگاه
 • نظارت بر امور پيمان و انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت
 • اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • تعيين و پيشنهاد شرايط مناقصه امور پيمانكاري دردانشگاه

بررسي بخشهاي دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه

 • دفتر فني دانشگاه از قسمتهاي ذيل تشكيل شده است :
 • گروه كارشناسان معماري
 • گروه كار شناسان پيمان و رسيدگي
 • گروه كارشناسان ابنيه
 • گروه كارشناسان تاسيسات مكانيكي
 • گروه كارشناسان تاسيسات الكتريكي

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0