•     نام مسئول پروژه:     آقای مهندس مرادی
 
  •      تاریخ شروع پروژه:       23-8-1394

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

متراژ:   1539

تاریخ شروع:    23-8-1394

پیشرفت فیزیکی:     %5

تاریخ پایان قرارداد:    23-8-1395

وضعیت پروژه:    در حال آرماتور بندی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0