مدیر امور  پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

حوزه مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه با داشتن واحدهای زیر ، خدمات زیر را ارائه می دهد.

اداره امور رفاهی دانشگاه :
 

واحد امور قراردادها :

- برگزاری مناقصات و مزایدات ( معاملات بزرگ ) و تعیین پیمانکاران در حوزه های نگهداری راهبردی وتاسیساتی ، ساخت و تعمیرات ، مشاوره ، خدماتی و نظافتی ، طبخ و توزیع و ... در کلیه واحدهای دانشگاه
 

واحد خدمات :

- جذب و بکارگیری نیروهای خدماتی و نظافتی  کلیه واحدهای دانشگاه
- پرداخت حقوق نیروهای خدماتی شرکتی 

 

واحد تدارکات :

- پرداخت حقوق و مزایای پرستاران شرکتی تحت پوشش موسسه کارآفرینان آوا سلامت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه

- انجام امور کارپردازی مربوط به خرید کلیه تجهیزات اداری، مصرفی ، تاسیساتی ساختمان ستاد و مجتمع پردیس دانشگاه
 

مجتمع پردیس :
 

-ارائه خدمات در واحدهای واحد نقلیه ،واحد باغبانی ، واحدخدمات پردیس، واحد تلفن  و انبار مرکزی ستاد دانشگاه


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0