•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس مرادی

     
  •      تاریخ شروع پروژه:    سال 1387

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

گزارش پیشرفت پروژه:

1-سال شروع 87

2- زیر بنا 1800 متر مربع

 3-مبلغ  قرار داد 5674903200 ریال

 4-مبلغ هزینه شده 5200000000

 5-پیشرفت فیزیکی 92 درصد

 6 ماده 46 (فسق قرار داد) سال 92

7- پیمانکار : شرکت فیدار ساختار کویر

* لازم به ذکر است پروژه تکمیل مرکز تحقیات هنوز شروع نشده است  در مرحله مبادله موافقتنامه و انتخاب مشاور  برای ادامه پروژه می باشد توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است
مرجله مقدماتی    1 - 1 - 1394  

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0