•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس مرادی
 
  •      تاریخ شروع پروژه:

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

 

 

متراژ:    748.3

تاریخ شروع:       7-8-1394

پیشرفت فیزیکی:     %15

تاریخ پایان قرارداد:      7-8-1395

 

وضعیت پروژه:   فنداسیون اجرا شده است جوشکاری اسکلت در کارخانه در حال انجام می باشد

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0