رسالت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین

تامین،حفظ و ارتقای سلامت مردم در استان قزوین
تعلیم و تربیت نیروی توانمند متعهد و کارآفرین
تولید دانش و فناوری های نوین


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0