•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس مرادی

 

  •      تاریخ شروع پروژه:

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

متراژ:  1998


تاریخ شروع:  4-9-1394


پیشرفت فیزیکی:   %2


تاریخ پایان قرارداد:      4-9-1395


وضعیت پروژه:   خاک برداری و  بتن مگر  به اتمام رسید


پروژه در مرحله آرماتوربندی می باشد

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0